Fwd: «Un salt tecnològic en el model educatiu»; «Els ressentiments, obstacles per a la convivència»Àmbit Maria Corral

Si no podeu visualitzar aquest correu cliqueu a: Veure la versió on-line

«UN SALT TECNÒLOGIC EN EL MODEL EDUCATIU»; 
«
els ressentiments, obstacles PER A LA ConVIvència»

Benvolguts,


us enviem dos nous textos que publiquem a la pàgina web de l'Àmbit.

D'una banda, un article que descriu l'impacte a causa dels avenços tecnològics. I per altra banda, la ressenya corresponent al darrer Sopar sobre el tema dels ressentiments que obstaculitzen la convivència.

Us recomanem la seva lectura

Els articles estan disponibles per ser reproduïts en altres mitjans de difusió, citant-ne la font.

 

Al mateix temps us fem un recordatori del Sopar Hora Europea del dia 23 de març d'enguany que tracta sobre «Una mirada a l'humanisme».

 

Cordialment.

Casp 34, pral 2a, despatx 2-3
08010 Barcelona
Tel. 93 272 29 50
www.ambitmariacorral.org

unnamed-1-.png

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Associació Àmbit d'Investigació i Difusió Maria Corral l'informa que les dades de caràcter personal, han quedat incorporades als nostres fitxers per al seu tractament, amb el fi d'oferir-li informació sobre les activitats i publicacions que a l'associació realitzem.
De la mateixa manera autoritza expressament al responsable del fitxer per al tractament de les seves dades amb la finalitat indicada. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes.
L'Associació Àmbit d'Investigació i Difusió Maria Corral garanteix l'absoluta privacitat i intimitat dels seus clients i usuaris, cenyint-se a l'estricte compliment de les disposicions pertinents en el marc legal vigent.
Podrà exercir els drets d'accés, oposició, cancel·lació, rectificació, limitació, portabilitat, transparència, supressió i oblit, personalment a les nostres oficines o mitjançant comunicació escrita, acompanyada del seu document nacional d'identitat, dirigint-se a l'adreça de correu electrònic info@ambitmariacorral.org o també per correu postal a la nostra adreça postal carrer Casp 34, pral. 2a despatx 2-3. C.P. 08010 Barcelona

Si no vols rebre més correus electrònics pots tramitar la teva baixa des del següent enllaç: Baixa--

Comentaris